Kurmes Dernegi Resmi Web Sitesi

Helbest û Sitran Hesreta Welatin

Helbest û Sitran Hesreta Welatin

insanlık diyeceğizDibejin ku helbêstên sed sali berî mîrasekî dîrokî û dewlemendi ye. Stran û helbêst xemla zimên in. Di nav jiyana mirow da bê ziman karek nahe meydane û nahe vate kirin.
Dirok, weja, çand û folklorî hwd. hemu rengên jiyanê û zîmen in.
 
Di nav her zîmeni da biwej,kilam,stran,helbest cihe ki giring digre û jiyana civake ji alîya kevnar û nûjen ji wate dike û him zîmen him ji jiyana xwe bi wî avayî rengîn û zengîn dike. Digel ku zimanê kurdî ji alîya helbêst û stran ji pir zengîne, her çikesi ku dagirkeran li herçar herema Kurdistan ê ziman qedexe kirine, disa ji dengbej û helbestwanê Kurd bi eserên xwe ziman heta îro anine û di saye wenda ji li navçeya me ji ziman nahet jebirkirin.
 
Dema ku ez dixazim li ser mijarekî fikrê xwe bi Kurdî binîvisim hema tirki peşwe te û dibe astengek û nabi ku ez bi Kurdi fikre xwe xuya bikim. Min perwerdayê xwe bi Kurdi nekir ji bo wi sedemi ji kemasîye min gelek zedenê, xwendîn û nivîs bi kurdi ji hew pir caran cüdayê ne wekî tirkîye.
 
 Kurd û Tirk, ez bejim sed sal hun bejin hezar sal, cirane hevdu bun, jiyana Kurd û Tirk Li Tirkiye û Bakura Kurdistan di nav hev da derbas dibe le belê çi rewşekî dijware ku iro Kurd hemu bi Tirki hin bune ema Tirk ket bi Kurdi hin nebun, nezanin û newxazin ku zîmanê Kurdi bibe zîmanê fermî. Zimanek ku di nav jiyan da nebu zîmanê aborî, siyasêt, xwendegah, zanistî, akademî hwd. zîndi nabi û di zemaneke da ji te ye jebîr kirin.
 
 Bi gotin û ditîne min helbest û helbestwan di nav zîmanê Kurdi cihekî pir qedim digrîn, karê helbestwanen bi rastiji ji bo ziman û çande civake ki pir giring û pêwisten.

 Li welatên beyanî ez bi hesretê gund û welat jiyana xwe dijîm.tirsê min ne li mirine ne ji li nexweşiyeki yê, tirsê min ewe ku ez rojek nerim gunde xwe û cihe derbasbuya zarotîye xwe nebinim û denge gund nebihîzim e. Bi wi dile mıni kovan û xemgîn ez ji carcaran dest li helbest dixim ew eşqe nav dile xwe direjinim ser kaxiz an.

Gava ku te birya min Anikelê
Agîr dikevi dil û gurcke min dikelê
Cigera Ismale Hesikê û Mistafe Beyrikê
Pitoy heyder û Memo û Mamik
Her yek bi wî hali dijwar û bêxedîtî
Di nav goristane xweda diheşîn û dinalîn

 Ew bax û baxçe, ew zeviyê heşin dara behîvan bi qeda pir û qale me hatibun meydanê, çi wexti ku ew tek bi tek geştin rehma xweda çun dilovaniya xwe ew cih û are me ji bê xedi û neçar man. Iro kes li wan deran xwedi dernakevi lewma ew dar û ber hemi hişk bune, zevi li zeviye derketinê bune weki berjor weki gaz û çiya..
 
 Dema ku ez li xerîbiye terim gund û ez bi wi hali dinerim xuya dibim dile min ji dihelî û heyfa min bi qeda qale me tê. Anikelê ji ciheki ji nav cihen ye dini bi qedim û kevnar bu. Dora bihare şenati û deng li Anikelê pir xweş bu,heyatek li wi derî can dide hertişt pir zindi u rengin bu. Dengê berxan, dengê karikan ê billura şivanan,wekî ris û teşiye jinan pir xweş û geş bu.

 Kanihenê ji cihekî weki Anikelê bu, bi baxçe bu bi gul u sosın bi bax û bostan bu,aveki hünik hebu kaniya rewîya bu. Ket kes tune bu ku,li havini biçuye baxçe, sevek anji gêraz nexwari bu.Dema ku ez iro li bergehê Anikelê û Kanihenê dinerim dile min pir diheşî,heyfa min pê te...Ew qed û belaye pir û qale me hemu çun bi ave da...

Dore Gunde me kelem ê
Her kes cuye bi tene me
Derd û qule me zêdene
Qe xwes nabi bê melhêm ê

Bine gome me newal ê
Av kisiyê hisk û hol ê
Hemu cîran cun gurbetî
kes nemaye gund bi tal ê

Di be bawoo....

Helbestên ku li ser Gund ji hele min ten nivis bi rasti ji di nav dile min vekî rih û nefes derdikevin.Dema zarotiya min newal(nihal-dere-Nihale Sinetcî))ek hebu, wextê biharê xuşa xuşa ave bu, me nedikari bu derbasê hember bibin,isal çend sal bu nezanim ema niha kulmek av li wi newale tune. Hişk û hole,weki Gund bi talê bi derdêki giranê, dema lı newale av kışi heval û doste xweji winda kirin heşini û şenatiya xwe winda kir iro ew newala weki meyit li hember çawe me direj buye..

 Dema ez li wi newali derbas dibim û dibinim ku bê ave beytekî mirin li ser dixunim û wira ez ji digirim û terim..Yani ew newalen bê av, ew bax û baxçe xirab û talankirin, ew gomen ku hatine hilweşandin, ew zeviyê ku ji zevi derkêtin bergêhe meya xwediderkêtina qeda pir û qale mene.

 Di nav jiyanê her mirovekî da helbet qisur û kemasi hene. Mixabin di nav ziman ê min ji pir kemasi hene. Li navçeya Dersîm e ji kemasi û asimile zimen pir zede yê. Ez ji her weki Kurd dixazim ku bi zimane xwe baş hin bibim û rastnivîsandine pe baş hin bibim û him ji xweş bipeyivim ji bo wi mebestiji dimeşim û mijul dibim. Merîv tire kuderi here nikari li gundê zarotiye tiştek dini jebir bike û hezbike..

Çend Helbest min ji wera berhevkir.Bi xwendin û tekildariye we kefxweşiya we.

Ziman Xwesê

Di be her kar, bi dıl û can be
Gelo du Kurdi, bi kurdî biaxivîn
Du Tirki, bi tirkî biaxivîn
Daku zani bi her zimanî
Ewji başa ne zırarê
Dewlemendiya teye
Zıman zanin
Merîv birindar nake
Koledar û serdar nake
Ziman rindi û xweşiye
Ziman nêrdivana aşti û bıratiye
Eğer ku te bi zımane xweji nezani
Derdekî giran û kulekî bi jane
Be ziman jiyan lalê...A-H-G

************************************

Gunde min 

Min gelek gund û bajar din
Ji wan qê yek
Wekî gunda mina biçuk
Min xweş û mest nekir

Çi wexti ku ez
Berê xwe ber li gund dikim
Dile min rehet
Cane min sihet dibe
Çawe mine bi giri
Bi carek roni û geş dibe

Gund rihe mine
Terim kuderi herim
Ew tim time li cem mine
Ez li gund xuya bum
Disa lı gund binax dibim...A.H.G

************************************

11013016 362694867262243 6414583023491068854 n11232075 390575017807561 9218880154426041491 n

 

12143287 420817241450005 8667473798140875329 n

 

11415286 386794814852248 717393376004467007 n