Kurmes Dernegi Resmi Web Sitesi

Lı Nav Imparatoriyé û Komarê İro Cüdayi Tune-A.H.Gürbüz

Gotına"dewlet miqedese" bi gelemperî lı Tırkiye pir te ser zıman. Hemu siyasetmedaren tırk yé parlemento û partiyê siyasiyan demakû qêzi lı ser welat hatin gotın, berê sifte dibejin; hışşşt  dewlet miqedese hun nıkarin lı ser dewlet tışteki xeletî bejin, kanun û kurale dewlet kes nıkari rexnebike. Dewlet yeke, zımane me tenê tırkiye, baweriya me ji islame, em hemu tırkın, eslê cinse me tırke em netewiyê dıni qebulnakın, yekû dıbejin em tirk ninen ew dıjmıne mene, lı ser Cumhuriyet û hember Cumhuriyet kes nıkarı tıştekı beje, em kuli dewletperestîn, Welat Miqedese. Sed sal peşwe imparatoriye Osmanlıyi ji miqedes bu, kesra Osmanliye ji tımtıme miqedes bun, Kesra(Kral) çı digot ew dibu qanun. Dema Komare ji Atatürk çı dıgot ew tebu qanun, ferka(cüda) wxe jı Osmanliye tunebu, tene nawe wxe Komar (Cumhuriyet) bu. bawer dikım Atatürk heta sala 1985 an jiyana xwe berdewam bıkırana heta mırıne lı ser texte Komar diskıni. Ferka Komar û Osmanliye tune bu.

Mın va gotınan miletperestî jı dayıkbuna wxe heta iro tımtıme gudahri kır û hini iroji lı ser zımane serdan û rêveberen tirk ew gotınan kemnabın. Lı nav me ji hınek hene lı hember ve siyaseti inkarkırın, lı hember komkujiye gele kurd, lı hember qedexe ser zıman û kulture mê, hini ji dıbejin eme jı bo 'türkiyeliler,türkiyelileşmek' kar bıkın û vıhewra jıyanaki ji nuve çekin. Ez biwxe biwxe pırsdıkım; çawa bi nave "Türk"iye eme jiyaneki nuve(!) çekın? Navê tirk cı jı mera heta neha ani? Dıl jı zılm u zordari, feqiri, jiyaneki koçber û perçebuyın çi ji mera ani? ku em iro hine wi du boçke tırkan ketine û dıbejin, waren em vıhevra ciyaneki nû û welateki azad çekin. Nabe hevalıno ke nabe, iro ji nabe sibe ji nabe, em wxe biwxe qandıkın û jı welateki serbiwxe ditırsın, guvane me bi me tune kû em peyven tırk û zımane tirk lecih naylen...

Bi ditina mın em jı peyvén bıjartî pir hezdikın û bı berbibayî sivik dikevin digrın ser zımane wxe. Siyasetmedarén kurd, irokû ayenda kurd lı azadî lı welatekî serbiwxe neditin û rewşa wxe lı riya azadî nekirin, meselê me kurdan çareser nabi. Komar baweriya me qedexe kiribû paşeji tekoşina şoreşi lı nav me jin da û bi ser baweriya me gelek listin. İro serokwezire tırk Erdoğan Qur'anê referans digre û dibeje eme jı bo ayende welat ciwanêki dindar bıgihinin. Ew wate wi çiye! Erdoğan bi referanse Qur'anê textê wxe qevin dike baweriye islami wxeş dixebitini. Ji bo wiji Erdogan bu serokwezire tirk û bi wi avayi em zaninku hinek cemaat li dewlet alikari digri û bihevra dixebitin. Lı hember vana em çı dıkın? Baveriya xwe inkar dıkın. Ji baveriya wxe dûr terin, bi gotinek dini direvin, cima em vergin? Li hemu dune gelek mirov ruye wxe berve baveriye kiri, caran kesek nikari baveri ji orte raka, ev kara kareki beyxûde. Me isal lı bajarê Frankfurt'e jı bo rojen Xızır  Cem gıredayî bû, mıllete me gelek nehati bu, bı baweriya wxe bawer nekiri bun, hınek hevale hogir ji lı hember Sêyide sekinin û nehatın.  Carcaran jı va hevalen kû lı hember baweri dısekinin lı nav nivise xwe dibejin çawa baweriye gel qedexeyê? Em ji dixazin bi baweriya wxe bijin, raste berpırsyari kareki bi rumete le bele wextekû xebat lı ser baweri bun nehatın jı tışteki samimi ji dil nıne.  Çar divari male ke ku saxlem nebu ew xaniya çenabi. Eme lı derdora wxe, çanda wxe baveriya wxe wxedi derkevin,her yek lı heleki nabi, hemu bihevra....